Ηλεκτρονική Αίτηση - Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση και στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Προσωπικά Στοιχεία
*Επώνυμο:

*Όνομα:

*Όνομα πατέρα:

*Όνομα μητέρας:

*Εργαζόμενος/η:
*Tηλέφωνο εργασίας:

*

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:


*Tηλέφωνο οικίας:

*Kιν. τηλέφωνο:

*e-mail:

*Πρόσφατη φωτογραφία:
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ ένα αρχείο.

Αποστολή αρχείων

Δικαιολογητικά
*Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ ένα αρχείο.

Αποστολή αρχείων

Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει)
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία.

Αποστολή αρχείων

Help

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης
Παρακαλώ φορτώστε ένα αρχείο.

Αποστολή αρχείων

Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία.

Αποστολή αρχείων

Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 10 αρχεία.

Αποστολή αρχείων

Help

π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία.

Αποστολή αρχείων

Helpτεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα
Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία.

Αποστολή αρχείων

Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ ένα αρχείο.

Αποστολή αρχείων

Επιπλέον δικαιολογητικό
Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία.

Αποστολή αρχείων

Help

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

*Θα σας στείλω ταχυδρομικώς δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους
Help

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο

Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 62124

Τηλέφωνα:  23210 49391, 23210 49135

Fax: 23210 49165

E-mail: doem@teicm.gr