Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Εκκλησιαστικό Δίκαιο

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται και εμβαθύνει στο δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος με έμφαση στην Θρησκευτική Ελευθερία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Διοίκηση και Οργάνωση της Εκκλησίας και Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων και Κοινοτήτων, στην Ιδιαίτερη νομική μεταχείριση κληρικών και μοναχών, στην Διοίκηση και Διαχείριση της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, στο Ποινικό και Πειθαρχικό Δίκαιο των Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων και Κοινοτήτων. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννομες σχέσεις της Πολιτείας με την Ορθόδοξη Εκκλησία και των γνωστών θρησκευμάτων.

  

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να γνωρίσουν-κατανοήσουν τις πηγές του εκκλησιαστικού Δικαίου (κυρίως την πλούσια νομολογία), την έννοια της Θρησκευτικής Ελευθερίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα διαφορετικά συστήματα Σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας στην Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των άλλων γνωστών θρησκευτικών κοινοτήτων και τα σχετικά με την περιουσία και το ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο αυτών. Μέσα από τη μελέτη των ακόλουθων ζητημάτων οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή αυτών των εννοιών.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουν την γνώση στην πράξη
 • Να είναι κατάλληλοι για αυτόνομη ή ομαδική εργασία
 • Να μπορούν να εργασθούν σε διεθνές περιβάλλον
 • Να δύνανται να ασκούν κριτική και αυτοκριτική
 • Να εργάζονται μεθοδικά και διερευνητικά σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Να δύνανται να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονική εργασία για κάποιο από τα ζητήματα που παρουσιάζονται και αναλύονται κατά την διάρκεια των παραδόσεων υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος.
 • Να προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη τους

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θεμελιώδεις έννοιες του Εκκλησιαστικού Δικαίου και η νομική θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος εντός της ελληνικής επικράτειας
 2. Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος έναντι των διατάξεων περί θρησκευτικής ελευθερίας εντός της Ελλάδος και διεθνώς (ευρωπαϊκό δίκαιο, αποφάσεις ΕΔΑΔ κλπ.)
 3. Η Εκκλησίας της Ελλάδος ως ΝΠΔΔ (παρουσίαση και ανάλυση της ισχύουσας θεμελιώδους νομοθεσίας και του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη)
 4. Διοίκηση και Οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κεντρική Οργάνωση (παρουσίαση και ανάλυση του υφισταμένου νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Ι.Σ.Ι., της Δ.Ι.Σ. και των εξαρτώμενων εξ αυτών συνοδικών υπηρεσιών) 
 5. Περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος (Αρχιεπισκοπή, Μητροπόλεις, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις λειτουργίας τους, μητροπολιτικά συμβούλια) 
 6. Ενορίες, Κοιμητήρια, Μονές και Ησυχαστήρια
 7. Κληρικοί, Μοναχοί, Εκκλ. Πολιτικό Προσωπικό και το καθεστώς αυτών (ιερατική εξουσία, εφημέριοι και καθήκοντα αυτών, μοναχοί, μισθοδοσία, ασφάλιση, συνταξιοδότηση, επιμόρφωση, αξιολόγηση)
 8. Διατάξεις δικαίου ετεροδόξων και αλλοθρήσκων και συνέπειες εξ αυτών για την Εκκλησία της Ελλάδος (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Προτεσταντικές Εκκλησίες, Ιουδαϊκές κοινότητες, Μουσουλμάνοι)
 9. Διοίκηση και Διαχείριση Εκκλησιαστικής Περιουσίας (μητροπόλεις, ενορίες, μονές, διάφορες συμβάσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ακίνητα)
 10. Φορολογική και δημοσιονομική μεταχείριση εκκλησιαστικών προσώπων και πραγμάτων
 11. Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο. Ουσιαστικό μέρος (εκκλησιαστικά αδικήματα, εκκλησιαστικές ποινές)
 12. Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο. Δικονομικό μέρος (είδη εκκλ. δικαστηρίων, νομική φύση αυτών)
 13. Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα που ισχύουν στην Ελληνική Επικράτεια (Οικουμενικό Πατριαρχείο, Νέες Χώρες, Εκκλησία της Κρήτης, Εκκλησιαστικές Επαρχίες Δωδεκανήσου, Καθεστώς του Αγίου Όρους)  

 

Βιβλιογραφία

 • Αποστολάκης Γ., Ευρετήρια Νομολογίας και Βιβλιογραφίας Εκκλησιαστικού Δικαίου (1890-2003). Τρίκαλα-Αθήνα 2005.
 • Αποστολάκης Γ. Κ., Βασικαί Διατάξεις Εκκλησιαστικού-Κανονικού Δικαίου και Νομολογία, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Hράκλειον 2006.
 • Βενιζέλος Ε., Οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας ως σχέσεις συνταγματικά ρυθμισμένες, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000.
 • Κονιδάρης Ι. Μ., Κανονισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001.
 • Κονιδάρης Ι. Μ., Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου¸ εκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2011.
 • Κτιστάκις Γ., Θρησκευτική Ελευθερία και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Αθήνα-Κομοτηνή 2001.
 • Κυριαζόπουλος Κ. Ν., Προστασία πολιτιστικών αγαθών και θρησκευτική ελευθερία, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1993.
 • Παπαγεωργίου Κ., Θεσμοί δικαίου του Αγίου Όρους, Τρίκαλα-Αθήνα 2009.
 • Παπαγεωργίου Κ., Τα όρια της εκκλησιαστικής αυτοδιοίκησης, τόμος 1, Κανονιστική Αρμοδιότητα, Θεσσαλονίκη 2012.
 • Παπαγεωργίου Κ., Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Θεωρία και Νομολογία, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Παπαγεωργίου Κ., Θεωρία κα Πράξη του Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι. Μελέτες, Γνωμοδοτήσεις, διάλογος με την Νομολογία, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014.
 • Τρομπούκης Β. Χ., Η περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, τ. 1, Μητροπόλεις –Ενορίες, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2011.
 • Τρωιάνος Σπ.- Παπαγεωργίου Κ., Θρησκευτική Νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009.
 • Φραγκιαδάκης Γ., Ευρετήριον νομοκανονικών αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2007.

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.