Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αυτό ασχολείται με πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται για να παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες στη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι βασικές έννοιες, οι διοικητικές πρακτικές και οι χρήσεις των πληροφοριακών συστημάτων αυτών, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παροχή έγκυρων πληροφοριών και χρήσιμων υπηρεσιών.

 

Στόχοι του μαθήματος

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

 • Να καταδείξει την σημασία της πληροφορίας στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • Να παρουσιάσει τις ταξινομήσεις των πληροφοριακών συστημάτων που προκύπτουν υιοθετώντας διάφορα κριτήρια ταξινόμησης
 • Να παρουσιάσει το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο προσδιορίζει τις γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων
 • Να περιγράψει και να αναλύσει τα στάδια υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατατάξουν σε κατηγορίες τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια κατηγοριοποίησης
 • Να γνωρίζουν την αρχιτεκτονική και την απαιτούμενη τεχνολογία για κάθε κατηγορία πληροφοριακού συστήματος
 • Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Να  κατανοούν και να αναπτύσσουν διαγράμματα που βασίζονται στον Συμβολισμό Προτυποποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (ΒΡΜΝ)
 • Να εφαρμόσουν σύγχρονες ευέλικτες διοικητικές πρακτικές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Να διακρίνουν τα στάδια του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτωνΕλλάδος, κ.λ.π. ). 

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.), Τύποι Π.Σ., Ρόλος των Π.Σ. στη Δημόσια Διοίκησης, Κύκλος Ανάπτυξης Συστημάτων: ανάλυση απαιτήσεων χρηστών  - σχεδιασμός – υλοποίηση – έλεγχος, Διαχείριση έργου πληροφορικής με ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης, το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων ενός Π.Σ., Σχεδιασμός & Αναδιοργάνωση Διαδικασιών. 

 

Βιβλιογραφία

 • P. Wallace, . «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Άνθρωποι, Τεχνολογία, Διαδικασίες», Κριτική, 2014.
 • Laudon K. Laudon J. «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», Κλειδάριθμος, 2009.
 • B. Silver, «BPMN Method & Style», Coddy-Cassidy Press, 2011

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.