Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη της Διοίκησης και οργάνωσης , γνωστή με τον διεθνή όρο Management , αντιμετωπίζει τη καθημερινή πρόκληση ενσωμάτωσης των εξελίξεων στην άσκηση διοίκησης των οργανισμών καθώς και το ρόλο των στρατηγικών αποφάσεων και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν οι κάτωθι ενότητες:   Περιεχόμενο και εξέλιξη του Μάνατζμεντ- Η λειτουργία του Προγραμματισμού-Τεχνικές Προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων -Βασικές αρχές της οργάνωσης -Η διαδικασία της στελέχωσης -Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Διοίκηση και έλεγχος- Δημόσια Διοίκηση -Εισαγωγή στη Στρατηγική -Χαρακτηριστικά στρατηγικών αποφάσεων -Στρατηγική ικανότητα και σκοπός. - Χρησιμοποίηση ποσοτικών μεθόδων στη λήψη  διοικητικών αποφάσεων -Στρατηγικές αποφάσεις. Μέθοδοι εφαρμογής  -Μάνατζερ και μάνατζμεντ  -Το επιχειρηματικό στέλεχος. - Διοικητικοί ρόλοι. 

 

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχους να:

 • Να υποβοηθήσει την κατανόηση από τους φοιτητές του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.
 • Να δώσει στους φοιτητές την διάσταση της εφαρμογής των επιστημονικών αρχών διοίκησης σε αντιδιαστολή   με την εμπειρική διοίκηση
 • Να κατανοήσει  ο φοιτητής τόσο τα προβλήματα που ανακύπτουν στην εφαρμογή της επιστήμης της διοίκησης μέσα στους οργανισμούς, όσο και την ανάγκη προσαρμογής της στα νέα κάθε φορά δεδομένα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
 • Να αντιληφθεί το ρόλο του ως διοικητικού στελέχους στην αυριανή επαγγελματική του σταδιοδρομία.
 • Να κατανοήσει το ρόλο που διαδραματίζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών, καθώς και το τρόπο με τον οποίο υλοποιείται και αξιολογείται η στρατηγική

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 1. Να διερευνήσουν τα ακόλουθα ζητήματα: α) Τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι αξίες με τους ηθικούς κανόνες β)Τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους χωρίζονται οι οργανισμοί σε τμήματα
 2. Να εφαρμόσουν τις ακόλουθες θεωρίες : α)Θεωρία τεχνικών πρόβλεψης κατά το σχεδιασμό β) Θεωρία του Νεκρού σημείου, θεωρία των δένδρων αποφάσεων και των τεχνικών σχεδίασης PERT και Gantt
 3. Να αντιληφθούνε τις ακόλουθες έννοιες: α) Ποια είναι η διαδικασία της διοίκησης και ποιες είναι οι βασικές της λειτουργίες. β)Τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς    
 4. Να δημιουργήσουνε τα εξής: α) Ένα γενικευμένο μοντέλο για το προγραμματισμό με χρήση λειτουργικών προγραμμάτων, πολιτικών, διαδικασιών και κανόνων β)  Ένα περιβάλλον εργασιακού εμπλουτισμού εργασίας καθώς και ένα μοντέλο εργασιακών χαρακτηριστικών

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Ενότητες διδασκαλίας του μαθήματος

Ενότητα 1η  : Περιεχόμενο και εξέλιξη του Μάνατζμεντ

Ενότητα 2η  : Η λειτουργία του Προγραμματισμού

Ενότητα 3η  : Τεχνικές Προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων

Ενότητα 4η  : Βασικές αρχές της οργάνωσης

Ενότητα 5η  : Η διαδικασία της στελέχωσης

Ενότητα 6η  : Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ενότητα 7η  : Διοίκηση και έλεγχος

Ενότητα 8η  : Δημόσια Διοίκηση

Ενότητα 9η  : Εισαγωγή στη Στρατηγική

Ενότητα 10η : Στρατηγική ικανότητα και σκοπός. Μέθοδοι στρατηγικής

Ενότητα 11η : Χρησιμοποίηση ποσοτικών μεθόδων στη λήψη     διοικητικών αποφάσεων .

Ενότηα 12η :  Μάνατζερ και μάνατζμεντ 

 

Βιβλιογραφία

Ελληνική       

 • Πάσχος Γ. , Γιοβάνης Ν. (2012) Διοίκηση Επιχειρήσεων,β έκδοση, ΕΧΕΔΩΡΟΣ, , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 • Μαντζάρης Γιάννης (2011). Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων , Εκδόσεις Ιωάννης Μαντζάρης, Σέρρες
 • Θερίου Nικόλαος (2014). Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, 3η έκδοση ,Αθήνα: Κριτική
 • Παναγιώτου Νικόλαος(2013). Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών: οργάνωση, αναδιοργάνωση, βελτίωση, Αθήνα: Κλειδάριθμος
 • Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington (2011). Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων , Εκδόσεις Κριτική , Αθήνα

 Ξενόγλωσση

 • Brown Mary Maureen and Garson G. Daniel (2013). Public information management and e-government: policy and issues, Hersey PA: Information Science Reference
 • Bala Krishnan Nagraj, Render Barry and Stair Ralph (2014). Managerial decision modeling with spreadsheets, Harlow England: Pearson Education
 • Heizer Jay and Render Barry(2014). Operation management: sustainability and supply chain management, 11th ed. , Boston Mass: Pearson Education 
 • Malcolm Goodman and Sandra Dingli(2013). Creativity and strategic innovation management, Abingdon, Oxon :, New York, NY :Routledge

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.