Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

Περιγραφή του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος εξειδικεύονται οι έννοιες του στρατηγικού προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, της ανάλυσης των στοιχείων εργασίας, της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, της πολιτικής των αμοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας καθώς και οι εργασιακές σχέσεις.

 

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πλήρως τις λειτουργίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Ως εκ τούτου θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη διαδικασία ως προς την εφαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ώστε να είναι προετοιμασμένοι επί των συναφών λεπτομερειών, γεγονός που θα τους καταστήσουν περισσότερο παραγωγικούς και άκρως αποτελεσματικούς.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση που τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται το ρόλο και την σπουδαιότητά τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τις αρχές που διέπουν τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων με τον πλέον εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Στρατηγικός Προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων.
 2. Ανάλυση των στοιχείων εργασίας.
 3. Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων.
 4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
 5. Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.
 6. Πολιτική των αμοιβών. Πρόσθετες παροχές.
 7. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Η ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Νομοθεσία και εργασιακές σχέσεις.

 

Βιβλιογραφία

 • Μουζά-Λαζαρίδη Α.Μ. (2013). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
 • Βαξεβανίδου Μ., Ρεκλεΐτης Π. (2008). Management Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Προπομπός.
 • Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.
 • Χυτήρης Λ.Σ. (2001). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Τζωρτζάκη Κ. Τερζίδης Κ. (2004). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Διοίκηση Προσωπικού. Rosili Εμπορική-Εκδοτική.
 • Condrey S.E. (2005). Handbook of human resource management in government 2nd ed. San Francisco : Jossey-Bass
 • Bernandin H.J. (2012). Human Resource Management (6th edition). McGraw-Hill, New York.
 • Mathis R.L., Jackson J.H. (2011). Human Resource Management. Essential Perspectives. Cengage Learning; 6th edition.
 • Dessler G. (2012). Human Resource Management (13th edition). Prentice Hall, New Jersey, USA.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.