Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων

Περιγραφή του μαθήματος

Οι σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί και τα στελέχη τους καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές της επικοινωνίας και της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς προκειμένου να υπηρετήσουν αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες, των οποίων οι απαιτήσεις γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Βασιζόμενο στην επιστήμη της επικοινωνίας, το μάθημα αυτό αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές αυτές στην πράξη 

Στόχοι του μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις αρχές της επικοινωνίας, της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς, της διαχείρισης κρίσεων, συγκρούσεων και εσωτερικών αντιπαραθέσεων, καθώς και της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός δημόσιου οργανισμού, προκειμένου να μπορούν να τις εφαρμόσουν με επιτυχία στην πράξη.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 1. Να να κατανοήσουν τις αρχές της επικοινωνίας και της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς.
 2. Να αντιληφθούν τη συμβολή τους στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.
 3. Να διαχειρίζονται κρίσεις και συγκρούσεις στον εργασιακό τους χώρο.
 4. Να χρησιμοποιούν τεχνικές διαπραγμάτευσης για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγικές έννοιες σχετικά με την επικοινωνία (εννοιολογικός προσδιορισμός και σημασία της επικοινωνίας και της οργανωσιακής επικοινωνίας, η διαδικασία της επικοινωνίας)
 2. Η επικοινωνία ως ένας τρόπος σκέψης
 3. Τεχνικές βελτίωσης της διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
 4. Η σημασία και η διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας σε οργανισμούς του Δημοσίου.
 5. Παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας: Χαρακτηριστικά και τρόποι χρησιμοποίησής τους προς όφελος του οργανισμού.
 6. Διαχείριση ενδοεπιχειρησιακών τριβών και συγκρούσεων με τον πολίτη
 7. Διαχείριση κρίσεων - Τρόπος λειτουργίας και διαχείριση των ΜΜΕ
 8. Αρχές και τεχνικές διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός δημόσιου οργανισμού 

 

Βιβλιογραφία

Εξεταστέα Ύλη

 • Κοτζαϊβάζογλου, Ι. και Πασχαλούδης Δ. (2002). Οργανωσιακή επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Συμπληρωματικές σημειώσεις διδάσκοντα

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Adler, Ronald B., Rodman, George and du Pre, Athena (2013). Understanding Human Communication, 12th ed. New York: Oxford University Press.
 • Argenti, Paul A. (2012). Corporate Communication, 6th ed. International Edition: McGraw-Hill Higher Education.
 • Coombs, W. Timothy (2015) Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Cornelissen, Joep (2014). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, 4th ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Hargie, O. Dickson, D and Tourish, D. (1998). Communication skills for effective Management. New York: Palgrave Macmillan.
 • Hynes, Geraldine E. (2015). Managerial Communication: Strategies and Applications,6th ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Lipschultz, Jeremy Harris (2015). Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. New York: Routledge.
 • May, Steve (2012). Case Studies in Organizational Communication: Ethical Perspectives and Practices, 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • McQuail, Dennis (2010). McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Steinberg, Sheila (2007). An Introduction to Communication Studies. Cape Town: South Africa.
 • Ulmer, Robert R., Sellnow, Timothy L. and Seeger, Matthew W. (2015). Effective Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity, 3rd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • White, Connie M. (2011). Social Media, Crisis Communication, and Emergency Management: Leveraging Web 2.0 Technologies. International Edition: CRC Press, Taylor & Francis Group.

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.