Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Περιγραφή του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος θα μας απασχολήσει το πρόβλημα της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, μια ειδική δηλαδή κατηγορία προβλημάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου επιχειρησιακών σχεδίων μεγάλης κλίμακας, τα οποία στοχεύουν στην παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος μεγάλου μεγέθους, πολυπλοκότητας και αξίας. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον κύκλο ζωής ενός έργου, την ανάλυσή του σε επίπεδα ελέγχου, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του, τις βασικές οργανωτικές δομές που χρησιμοποιούνται στη διοίκησή του, τις μεθόδους και τις τεχνικές χρονικού προγραμματισμού του (CPM, PERT), τον προγραμματισμό χρήσης των αναγκαίων πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής και χρονικής προόδου ολοκλήρωσης, τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση έργων, κ.λπ.

 

Στόχοι του μαθήματος

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, τη σύνδεση της έννοιας του έργου με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό/οικονομικό περιβάλλον και την κατανόηση της συνολικής εικόνας του έργου και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του. Επί μέρους στόχοι του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις κύριες μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης έργων, όπως ο χρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο προγραμματισμός χρήσης των πόρων, η οικονομική παρακολούθηση και ο έλεγχος. 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση : (α) να κατανοούν τις βασικές αρχές και την ορολογία της διοίκησης έργων σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή επιστημονικά πρότυπα, (β) να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού έργων (δομική ανάλυση του έργου, σύνταξη προϋπολογισμού, οργανωτικές δομές διοίκησης, τεχνικές χρονικού προγραμματισμού και διαχείριση της διάρκειας του έργου σε συνθήκες α-βεβαιότητας, διαγράμματα Gantt, εύρεση κρίσιμης διαδρομής, υπολογισμός χρονικών περιθωρίων, εξομάλυνση πόρων, οικονομική παρακολούθηση και έλεγχος), (δ) να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση έργων και (ε) να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τους παράγοντες και τις πρακτικές, που συνεισφέρουν στην επιτυχία ή/και στην αποτυχία ενός έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό του και την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες σχετικά με την επικοινωνία (εννοιολογικός Εισαγωγή στη διοίκηση έργων, βασικές έννοιες, ο κύκλος ζωής του έργου, οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης έργου, η οργάνωση του φορέα υλοποίησης, ηγεσία και διεύθυνση του έργου, ο ρόλος του project manager, ιδιωτικά έργα, δημόσια έργα και δημόσιες επενδύσεις, μελέτη σκοπιμότητας και λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου, δομική ανάλυση του έργου, χρονικός προγραμματισμός, κρίσιμη διαδρομή, γραμμικά χρονοδιαγράμματα, αβεβαιότητα στο χρόνο ολοκλήρωσης, προγραμματισμός πόρων, κόστος του έργου, έλεγχος του έργου, διοίκηση έργου με χρήση πληροφοριακών συστημάτων, αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης, σχεδιασμός και υποβολή πρότασης υλοποίησης, υπογραφή σύμβασης, οικονο-μική παρακολούθηση, επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων, οικονομικοί έλεγχοι, υποβολή εκθέσεων, καλές πρακτικές.

 

Βιβλιογραφία

  • Σεραφείμ Πολύζος, ‘Διοίκηση και διαχείριση έργων : Μέθοδοι και Τεχνικές’, εκδό-σεις Κριτική, 2011.
  • Rory Burke, ‘Διαχείριση έργου : Αρχές και Τεχνικές’, εκδόσεις Κριτική, 2014.
  • Rory Burke, ‘Διαχείριση έργου : Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου’, εκδόσεις Κριτι-κή, 2002.
  • Harvey Maylor, ‘Διαχείριση έργων’, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.