Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

 

Περιγραφή του μαθήματος

Η έρευνα στη δημόσια διοίκηση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιλογές και την εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων. Οι αλλαγές και ανακατατάξεις στο δημόσιο τομέα, καθώς και η αυξημένη πολυπλοκότητα των προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι εκκλησιαστικές μονάδες απαιτούν συστηματική εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται για τους δημόσιους λειτουργούς και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή  πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση του οργανισμού  

 

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών παρά μόνο οι βασικές  αριθμητικές πράξεις. Η θεωρία και οι εφαρμογές αναπτύσσονται αναλυτικά με έμφαση στην εφαρμογή και την πρακτική αξιοποίησή τους και όχι στο μαθηματικό φορμαλισμό.

              Η έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

              Βιβλιογραφία –Πηγές δεδομένων

              Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

              Είδη ερευνών με ερωτηματολόγιο. 

              Κλίμακες μέτρησης

              Κατασκευή ερωτηματολογίου.

              Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας

              Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής: δεδομένα, πληθυσμός, δειγματοληψία.

              Εισαγωγή στα στατιστικά λογισμικά. Χρησιμοποιούνται κυρίως τα λογισμικά PSPP, Geogebra και η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R. Όλα τα λογισμικά διανέμονται δωρεάν οπότε όλοι οι φοιτητές μπορούν να τα εγκαταστήσουν στον προσωπικό τους υπολογιστή και να κάνουν εξάσκηση χωρίς οικονομικό κόστος.

              Στατιστική επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια των παραπάνω λογισμικών:

1.       Περιγραφική στατιστική (πίνακες συχνοτήτων, γραφήματα)

2.       Μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση)

3.       Στατιστικοί έλεγχοι (t test. χ τετράγωνο)

4.       Μοντελοποίηση (γραμμική παλινδρόμηση)

              Εφαρμογή: Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων με τη χρήση των παραπάνω λογισμικών, ανάλυση και επεξεργασία κατηγορικών μεταβλητών, μοντελοποίηση πραγματικών προβλημάτων με τη βοήθεια της παλινφρόμησης. 

              Ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.