Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services)

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξιών στον δημόσιο τομέα. Εξετάζοντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, θα αναλυθούν οι επιδράσεις της επανάστασης των ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα. Θα παρουσιαστούν ο μηχανισμός και οι επί μέρους ρόλοι που υποστηρίζουν διοικητικά και διαχειριστικά τους διάφορους διαδικτυακούς τόπους και εν συνεχεία οι επιλογές περιεχομένου που μπορεί να προσφέρει ένας φορέας π.χ. τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το διαδικτυακό τόπο του.

Η ανάγκη που προκύπτει από τον σημερινό τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως: χρονοβόρος, κενών διαδικασιών, προβληματικός, απαιτεί ριζικές αλλαγές και ειδικές εφαρμογές που θα οργανώνουν καλύτερα και θα ελαχιστοποιούν τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία αυτών. Το συγκεκριμένο μάθημα θα αναφερθεί στον νέο αναβαθμισμένο τρόπο λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, με τη χρήση εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου και ροής εργασιών, όπως είναι π.χ. το ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Τέλος, θα παρουσιαστούν τα πιο σημαντικά Μοντέλα Τεχνολογικής Αποδοχής, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησης της τεχνολογικής ετοιμότητας χρηστών, όπως επίσης και των παραγόντων που επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο αυτής.

 

Στόχοι του μαθήματος

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

 • Εξέταση Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών
 • Εξοικείωση και επαφή με την έννοια ηλεκτρονικών υπηρεσιών π.χ. του Ψηφιακού Δήμου
 • Η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών
 • Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και την τοπική ανάπτυξη.
 • Η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή κι η αξιοποίηση των ΤΠΕ , όσο και για τις σημαντικές επιλογές - αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο δημόσιο τομέα.
 • Παρουσίαση και ανάλυση Μοντέλων Τεχνολογικής Αποδοχής

  

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα επιτευχθεί η:

 • Κατανόηση του Ενιαίου Ψηφιακού περιβάλλοντος για την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες στον πολίτη και τις επιχειρήσεις
 • Αναγνώριση και γνώση διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών 
 • Προσδιορισμός των διαδικασιών που χρειάζεται να ακολουθηθούν για τη διαχείριση και υποστήριξη όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια του Ενιαίου Ψηφιακού περιβάλλοντος
 • Κατανόηση απαιτήσεων διαχείρισης και περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ενός δήμου.
 • Ικανότητα μέτρηση τεχνολογικής ετοιμότητας τόσο των χρηστών όσο και των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.