Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Διαχείριση & Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους στοιχεία, να προγραμματίσουν τις διάφορες δράσεις τους και να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή οικονομική τους λειτουργία με λογιστικά πρότυπα. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν οι κάτωθι ενότητες: Κεφάλαιο Κίνησης-Διαχείριση, Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, Στατικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, Δυναμικές μέθοδοι, Μόχλευση, Ανάλυση όγκου κέρδους, Νεκρό σημείο, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών, Κατάρτιση προϋπολογισμών. 

 

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχους να:

  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες λογιστικής..
  • Να εφαρμοστούν οι αρχές και οι έννοιες στην καθημερινή τακτική των δημοσίων οργανισμών.
  • Να δοθούν λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών.
  • Να αντιληφθεί ο φοιτητής το ρόλο του ως οικονομικού στελέχους στην αυριανή επαγγελματική του σταδιοδρομία.
  • Να γίνει άμεσα κατανοητός ο ρόλος της σωστής οικονομικής πρόβλεψης και της χρήσης των σωστών μεθόδων λογιστικής. 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  1. Να προχωρήσουν σε κατάρτιση προϋπολογισμού.
  2. Να αναλύσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις με χρήση αριθμοδεικτών.
  3. Να κατανοήσουν έννοιες όπως το κεφάλαιο κίνησης, ο διαχειριστικός κίνδυνος, οι διάφορες κατηγορίες μόχλευσης.
  4. Να εφαρμόσουν στατικές και δυναμικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων. 

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Ενότητες διδασκαλίας του μαθήματος

Ενότητα 1η  : Κεφάλαιο κίνησης-Διαχείριση

Ενότητα 2η  : Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών

Ενότητα 3η  : Στατικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων

Ενότητα 4η  : Δυναμικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων

Ενότητα 5η  : Μόχλευση

Ενότητα 6η  : Ανάλυση όγκου κέρδους (Νεκρό σημείο)

Ενότητα 7η  : Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες.

Ενότητα 8η  : Κατάρτιση προϋπολογισμών

 

Βιβλιογραφία

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.