Χορήγηση Υποτροφιών Επίδοσης

 
Ανακοινώνεται  ότι με τις αποφάσεις των υπ΄αριθμ 2/14.03.2018 και  .6/27.07.2018 συνεδριάσεων της Σ.Ε. του ΠΜΣ    θα χορηγηθούν τρεις (3) μερικές υποτροφίες επίδοσης,  στους τρεις πρώτους στην κατάταξη φοιτητές , οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Α’ εξάμηνο  και Β΄των σπουδών τους  και των οποίων  ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι: α) για το χειμερινό εξάμηνο,  εννέα και εξήντα οκτώ  εκατοστά (9,68) και πάνω, για το εαρινό εξάμηνο 9,66 και πάνω.  Οι υποτροφίες θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Β΄ Γ’ εξαμήνου αντίστοιχα.
  

α/α

Α.Μ.

Μέσος όρος βαθμολογίας

1

134

9,78

2

114

9,76

3

110

9,68

 

α/α

Α.Μ.

Μέσος όρος βαθμολογίας

1

134

9,92

2

137

9,84

3

136

9,66