Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην πόλη της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Κατεύθυνση : α) Δημόσια Διοίκηση 

 β)  Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην πόλη της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει στα πλαίσια  4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Διοίκηση» την έναρξη λειτουργίας τμήματος  στην Κατερίνη. Το Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση προσφέρει και την κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων» και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη α) Δημόσια Διοίκηση ή  β) στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων. Το Π.Μ.Σ  λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1182/08-05-2014 όπως τροποποιήθηκε από  τα ΦΕΚ 2803/22-12-2015  ΦΕΚ 2210/29-6-2017 και με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές,  με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται διαδοχικά σε δύο φάσεις από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον αριθμό αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

α. επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή Θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

β. κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

γ. πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

δ. επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ε. επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

στ. κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες

ζ. συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

η. συστατικές επιστολές

 

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση με συντελεστές στάθμισης 70% και 30% αντίστοιχα, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει από Δευτέρα 28 Αυγούστου έως Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Κανελλοπούλου 2, 60100, Κατερίνη  με την ένδειξη «Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση, Τμήμα Κατερίνης»,  τα παρακάτω :

1.       Αίτηση (διαθέσιμη και από τη γραμματεία του Προγράμματος).

2.       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.       Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε.

4.       Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο επίδοσης.

5.       Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.

6.       Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

7.       Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

8.       Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.

9.       Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

10.   Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ (εάν υπάρχει).

11.   Κάθε άλλο στοιχείο που οι υποψήφιοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 3.600 ευρώ συνολικά. Τα δίδακτρα είναι δυνατό να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://mpa.teicm.gr/) και στη γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού  23510.20940 (9 π.μ. – 3 μ.μ.) email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

 

Δρ. Δημήτριος Πασχαλούδης