Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Τσανοπούλου Χρύσας και Τσαπκίνη Ζαχαρούλας

Την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Τσανοπούλου Χρύσας με θέμα "Ο Βαθμός Ικανοποίησης εκπαιδευτικών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο.

Την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Τσαπκίνη Ζαχαρούλας με θέμα "Ο βαθμός ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο.