Αντικείμενο του Προγράμματος

 Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης καθώς και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών & κοινωφελών μονάδων

β) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών

γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.