Διοικητική Οργάνωση

Το ΔΠΜΣ λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα, που προβλέπει ο ν. 4485/2017. Τη συνολική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος την έχει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων (του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων - και του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - πρώην Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού) που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, κατ' αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΠΜΣ για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) είναι επταμελής και αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας του Προγράμματος.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. Προεδρεύει της ΣΕ, είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευσης για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητας της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ΔΠΜΣ, με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να συγκροτούνται διάφορες επιτροπές όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • Η Επιτροπή Επιλογής: Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών.
  • Η Συμβουλευτική Επιτροπή: Αποτελούμενη από μέλη Ε.Π. και άλλους διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των υποψηφίων.
  • Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών.
  • Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Αξιολογεί τη λειτουργία του ΠΜΣ και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στα πλαίσια της Γραμματείας του Τμήματος, που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Την ευθύνη της λειτουργίας την έχει ο/η γραμματεύς του Τμήματος. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το ΠΜΣ εκτός ωρών εργασίας τους στο Ίδρυμα, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με τα ΠΜΣ, δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές υπηρεσίες που παρέχουν.