Διοικητική Οργάνωση

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα, που προβλέπει ο ν. 3685/2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Τη συνολική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος την έχει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό του Διευθυντή του Προγράμματος, τον ορισμό των μελών της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.), τη συγκρότηση κατά περίπτωση συμβουλευτικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών, επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Η θητεία των συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής. Συμμετέχουν επικουρικά και μέλη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας του Προγράμματος.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα, που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα πλαίσια της Γραμματείας του Τμήματος, που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Την ευθύνη της λειτουργίας την έχει ο/η γραμματεύς του Τμήματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας του Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. στην υπ' αριθμό 1./15-01-2014 συνεδρίασή της αποφάσισε τα εξής :

  • Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζεται το μέλος Ε.Π. του Τμήματος, καθηγητής κ. Δ. Πασχαλούδης. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ορίζονται τα εξής μέλη Ε.Π. του Τμήματος α) Μουζά-Λαζαρίδη Άννα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, β) Βράνα Βασιλική Επίκουρη Καθηγήτρια, γ) Γιοβάνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής.
  • Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή θα έχουν στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου επιπλέον την αρμοδιότητα των επιτροπών επιλογής, οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικής αξιολόγησης, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.
  • Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα οριστούν από τη Γ.Σ.Ε.Σ., με την έναρξη του πρώτου κύκλου λειτουργίας του Π.Μ.Σ.