Μεταπτυχιακός Tίτλος

 Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην:

α)  Δημόσια Διοίκηση

β) στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παραπάνω Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης με τις οργανωτικές λεπτομέρειες, που αφορούν τη χρονική διάρκεια των σπουδών, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 8 έως 11 του οδηγού σπουδών.