Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» και κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 65727/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1182/08-05-2014, τεύχος Β') και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 2803/22-12-2015) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α΄) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 
Από το 2018 (ΦΕΚ Β'/4063/17-9-2018) το πρόγραμμα λειτουργεί ως Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ’’Δημόσια Διοίκηση’’, των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5825/27-12-2018.