Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» και κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 65727/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1182/08-05-2014, τεύχος Β') και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 2803/22-12-2015) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α΄) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Από το 2018 (ΦΕΚ Β'/4063/17-9-2018) το πρόγραμμα λειτουργεί ως Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Δημόσια Διοίκηση", των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/26-05-2021.