Πρόγραμμα Σπουδών

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα.

Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Κατά το Α' εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα.

Κατά το Β' εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί είτε: α) να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων της γενικής κατεύθυνσης (οπότε του απονέμεται πτυχίο το οποίο δεν προσδιορίζει κατεύθυνση) είτε β) να επιλέξει 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων της κατεύθυνσης «Διοίκησης & Οργάνωσης Εκκλησιαστικών Μονάδων» οπότε του απονέμεται τίτλος με την αντίστοιχη κατεύθυνση. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες − ECTS.

Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής :

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

κωδ

Τίτλος Μαθήματος

ΥΠ/Ε

ΔΜ

101

Μάρκετινγκ

ΥΠ

6

102

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής

ΥΠ

6

103

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

ΥΠ

6

104

Διαχείριση & Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών

ΥΠ

6

105

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση

ΥΠ

6

 

Σύνολο

 

30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ :

κωδ

Τίτλος Μαθήματος

ΥΠ/Ε

ΔΜ

Υποχρεωτικά

     201

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

ΥΠ

6

Κατεύθυνση Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Ο φοιτητής επιλέγει 4 από τα 5

202

Εκκλησιολογία της Διοίκησης

Ε

6

203

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Ε

6

204

Κοινωνία, Ηθική και Τεχνολογία

Ε

6

205

Εκκλησιαστική Τάξη, Πολιτική και Εθιμοτυπία

Ε

6

206

Βιοηθική και Εκκλησιαστική Παράδοση

Ε

6

Δημόσια Διοίκηση

Ο φοιτητής επιλέγει 4 από τα 5

207

Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων

Ε

6

208

Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκρονική Διακυβέρνηση

Ε

6

209

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services)

Ε

6

210

Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Ε

6

211

Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση με ενότητες:

·        Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση

·        Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ε

6

 

Σύνολο

 

30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ :

κωδ

Τίτλος Μαθήματος

ΥΠ/Ε

ΔΜ

301

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΥΠ

30

 

Σύνολο

 

30

 

ΥΠ :

Μαθήματα υποχρεωτικά

Ε :

Μαθήματα επιλογής

ΔΜ : 

 Διδακτικές Μονάδες