Χορήγηση Υποτροφιών Επίδοσης

 
Ανακοινώνεται  ότι με την απόφαση της υπ΄αριθμ.6/27.07.2018 συνεδρίασης της Σ.Ε. του ΠΜΣ    θα χορηγηθούν τρεις (3) μερικές υποτροφίες επίδοσης,  στους πέντε πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους  και των οποίων  ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι εννέα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (9,78) και πάνω.  Οι υποτροφίες θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Γ’εξαμήνου.
 

α/α

Α.Μ.

Μέσος όρος βαθμολογίας

1

152

10

2

147

9,94

3

107

9,90

4

99

9,78

5

103

9,78