Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κολλιόπουλου Δημήτριου, Μπιτζίδη Νικόλαου και Κραντώνη Δήμητρας

Την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 14:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Κολλιόπουλου Δημήτριου με θέμα "Η επικοινωνία Διευθυντή και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της άσκησης ηγεσίας. Η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων της πόλης των Σερρών." και τριμελή επιτροπή τους Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη, Βράνα Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο.

Την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 15:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μπιτζίδη Νικόλαου με θέμα "Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του πληροφοριακού συστήματος Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)." και τριμελή επιτροπή τους Δημητριάδη Σωτήριο, Καραβασίλη Γεώργιο και Βράνα Βασιλική.

Την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 15:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Κραντώνη Δήμητρας με θέμα "Τρόπος Άσκησης Ηγεσίας στη Δημόσια Διοίκηση.Μελέτη περίπτωσης ν.Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη, Βράνα Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο.